Forrige     Oversigt    

Lit. I. No 20 C6tus 24 sklg.

Mandtall for July Termin Familie og Folcke Skatt i Ikast Sogn 1744

Eyere Gaarde Contribuerende Huusmænd Fattige
1. Præstegaarden Accordt.      
2. Nygaard Provstinden hendes Søn Mons. Morten Brøndum og Huustrue
1 Karl
2 piger
   
3. Høyriis
Sr. Rosborg
  1 Ladefoget
1 huusholderske
2 Andre Karle
   
4. Bondgaard
Eyeren
Sr. Hans Grimstrup
Manden Self og Huustrue 1 Karl
1 pige
Madm. Sl. Svanholms boer i et Huus i Bondgaard har
1 pige
 
Bøndernes Gaarde Mads Nørlund Eyer af Nørlund 1 pige    
Niels Nørlund
har Stædet eller gaarden i fæste
2 Sønner
1 Daatter
   
Palle Holde Uurgaard      
Jacob Uhr 1 Pige    
Oluf Uhr 1 Karl
1 pige
   
Justitz Raad Lassen Remme      
Christen Hansen
2 Karle
2 piger
     
Needer Holde 2 Piger    
Palle Holde 1 Karl
2 piger
og hans gl. og affældige Moder
   
Overholde      
Villatz 1 Dreng
1 Daatter
   
Grøde Bye      
Christen Siig 1 Dreng Til Huuse hans gl. affældige Moder og hendes Dtr
Hans Glüchstad og
1 Huusqde Appellone
 
Hr. Rosborg Søren Andersen har hos sig de gamle og affældige Neml. Christen Skoudahl og Hustrue, som Begge er ved høy Alder og ere skrøbelige    
Jens Svarregaard   hos ham til Huuse Mette Slott og Else Jacobs Daatter faar Almisse
Jens Olufsen 1 pige Mads Andersen, som har i fæste ½ Tdr skyld og har
1 Daatter
 
Justitz Raad Lassen Grøde Bye      
Niels Mickelsen 1 pige
hos sig Sin affeldige Moder
Til Huuse Oluf Busk Svag og skrøbelig med Huustrue  
Søren Ifversen 1 Karl
1 Pige
hos sig Sin gl. Moder
   
Christen Olufsen,
som har Stæd og fæste med
Jens Svarregrd.
  Til Huuse Mads Belmgaard og Huustrue som har Bræck kan intet fortiene
Noch een liden fattig fader og moderløs Pige Else Sørens Daatter

 
 
faar Almisse
Christen Jensen 1 Karl
2 piger
   
Woye Bye      
Sl. Jens Biergs Søn som har fæste og er nu fæste Mand      
Jacob Graversen 1 pige    
Jacob Sørensen 1 Dreng    
Christen Olufsen 2 piger og
2de affældige forældre
   
Bierre      
Peder Bierg hos sig Sin Huustrues gl. Moder    
Over Iisen      
Peder Skoudahl 1 Søn
1 Daatter
   
Niels Over Iisen hos sig Sin gl. Moder    
Sand      
Lars Sand og hos sig sin gl. udlevede Moder    
Bøgeschou      
Peder Christensen og hans huustrue ere begge ved høy Alder haver 1 Søn
1 Daatter
   
Tyfkiær      
Encken hafver 1 Søn
1 Daatter
   
Neder Iisen      
Mads Iisen 1 Karl
1 pige
Til Huuse Een gl. og svag Koene saa og Stor Peders Koene faar Almisse
Drantum      
Mandens Søn som har Stædet i fæste hos ham er hans gl. Bedagede og Røstende fader og Moder    
Store Toftlund      
Encken Mette Anderdtr 1 Søn
1 Daatter
Sønnen har i fæste, Moderen er ved høy Alder  
Lille Toftlund      
Maren Pedersdater 1 Daatter
1 pige
hendes Søn har fæste Moderen er skrøbelig
   
Fonnisbech      
Anders Fonnisbech 1 pige
hos sig Sin skrøbel. gl. fader der udi mange Aar har maattet sidde og kand icke gaa og staa og sin gl. høy Aldrende Moder
   
Lexgaard      
Jens Fonnisbeck 1 pige    
Dynes Lexgaard 1 Karl og
1 pige
har hans gl. Moder
   
Peder Lexgaard har hos sig Sin gl. udlevede og skrøbelige Moder som intet kand fortiene    
Bøgild      
Jens Bøgild 2 Døttre    
Hesselberg      
Daniel Hesselberg 1 pige
har hos sig sin gl. skrøbel. Moder
   
Niels Hesselberg haver Begge sine forældre hos sig og ere ved høy Alder Begge    
Jørgen - 1 pige    
Overgaard      
Søren Smed 1 Søn
1 pige
   
Londenis Tilhørende Schalmstang      
Thomas Skalmstang har hos sig sin Moder og Broder    
Ved Kircken Degnen og Huustrue    
Pouel Torlund har hos sig Sin Sviger Søn og Daatter    
Kircke Boelet      
Drives af Brøndum i Nygaard haver deri 1 Karl og
1 gl. Koene som er paa Stædet tillige med dend gl. Peder Kircke, som faar Sin ophold af Stædet for Guds skyld
   
Sørren Sørrensen Sin gl. Moder ved Alder og meget skrøbel.
1 Daatter
   
Londenis Sudderbech      
Christen Høyriis 1 pige
1 Dreng som endnu icke har værit til Confirmation. Maae icke kunde have dend Alder, der u-Bekiendt for mig siden hand indtet er fød her i Sognet
   
Hr. Justitz Raad Lassen Vester Sudderbech      
Peder Skræder 1 Søn
1 Daatter
   
Christen Vraae 1 pige    
Thyge Schophuus Øster Sudderbech      
Sørren Andersen 1 pige
har og hos sig den gl. Encke, som er som lam paa den Eene Haand affældig
   
Sr. Rosborg Niels Smed har hos sig Sine gl. og høyald-rende forældre, hvilcke hand udi deris høye Alderdom underholder    
Christen Ibsgaard 1 pige    
Hagelskiær      
Søren ibd. 1 Karl
1 pige
1 Dreng
   
Raunsvod      
Jacob Raunsvad 1 pige    
Oluf Raunsvad 1 pige hans gl. Moder hos sig  
Jens Pedersen   Maren Lexgaard er een gl. skrøbel. Encke som gaar om sin føde i Sognet, har hos sig 1 Daatter  
Jens Christensen har hos sig sin gl. Fader som skal have noget i fæste af Stædet    
Lyngholm      
Jens Andersen 2 piger Peder Lyngholms Moder er hos ham og er meget gl. – svag og skrøbelig  
Peder Lyngholm 1 pige og
1 Dreng som har Bræch paa Øyet
   
Juulsgaard      
Thøger Juulsgaard 1 pige    
Gregers Juulsgd. 1 pige Til Huuse Jacob Juulsgaard som er gl. og Svag paa Begge sine Øyne, det er Eenhver Beveedst  
Mortensgaard      
Mads Mortensgaard 1 Søn
1 Daatter
   
Jens Østgaard har kun een Liden part af Stædet med sin Sviger Søn      
Peder Mortensgaard som har 1 pige    
Corporalsgaard
Knud Olufsen
har 1 pige Til huuse Povel og Huustrue  
Madz Bentzen 1 Søn    
Endvold - 1 Søn    
Smeegaard      
Christen Smeegaard 1 Søn
1 Daatter
   
Tulstrupgaard      
Christen Pedersen har hos sig Sin gl. Skrøbel. fader, som har Bræck
1 pige
Til huuse Anne holdgaard faar Almisse
Holdgaard      
Peder Holdgaard 1 pige Til huuse Mads Lembs huustrue som har mange Smaae + fattige Børn Iblandt de Børn er Een sær Svag
Niels Holdgaard 1 pige Til huuse Ligeledes den fattige Encke med de mange smaa Børn faderløse, som af Synderlig godhed tilforn bleve frigiven for skatten  
Tulstrup      
Peder Jensen   Til huuse den gl. udlevede Peder Fourholt, hand har
1 Daatter
 
Siigaar      
Matz Siigaard   Til huuse Christen Moslund som tiener ham undertiiden  
Patuel      
Mads Patuel har hans gl. og Bedagede fader hos sig    
Christen Patuel 1 gl. Skrøbelig Moder
1 Søn
   
Lassisgaard      
Peder Lassisgaard 1 pige    
Anders ibd. 1 Daatter    
Linneberg      
Knud Linneberg 1 Karl
1 pige
Madz Soldat, som har siden hand var syg for 2 Aar siden væen svag disuden har lidt skade af Ildebrand som et Tingsvidne skulle udviise, Hand Beraaber sig paa, formeenende at hs? Familie-skatts forpagter forskaaner ham  
Heesgaard      
Niels Heesgaard 1 Karl
1 pige
hos sig sin gl. udlefvede Moer
   
Dette Mandtall med Nøyeste Eftersigt, og forspørsel for Eendeel. at være Rigtig testerer       S. J. Bagge
Ikast Præstegaard den 18de Junj 1744    

    Forrige     Oversigt