Forrige     Oversigt     Næste

Lit. H. No 20 C6tus 24 sk.

Mandtall for January Termin Familie og Folckeskatt 1744 Ikast Sogn

Eyere Gaarde og Stæder Contribuerende Huusmænd og Inderster
1. Præstegaarden Capellanen og Hustrue
hendes Syster
Anden Karlen
1 Dreng
2 Piger
Aufls Karlen og Stalden fri efter Forordning  
2. Nygaard Provstinden
hendes Søn og Huustrue
1 Karl
2 piger
1 Stald
Formeener sig at være fri efter Forordningen angl. sine tieneste Folk, saasom hand holder Drag. Hest  
Kirche Boelet Mons. Brøndum tilhørrendes 1 Karl
1 gammel Kone som holder Huus
1 gammel udlevet Mand som faar sin ophold for guds skyld
   
3. Høyriis Eyer Hr. Rosborg Een Ladefoget
1 Huusholderske
2 Andre Karle
Stalden
   
4. Bondgaard Eyer Hr. Hans Grimstrup ham self og Huustrue
2de Karle
1 Pige og
Stald
Mad. Svanholms boende i Eet huus i Bondgaard, har
1 pige
 
  Mads Nørlund 1 pige  
  Niels Nørlund 2 Sønner  
  Palle Holde 1 Daatter  
  i Nederhold 1 Karl
1 pige
hos ham hans gl. Moder som blev frigiven sidste Termin
 
  Jacob Uhr 1 pige  
  Oluf Uhr 1 Karl
1 pige
 
Justitz Raad Lassen Rimme 1 Karl
1 pige
1 Dreng
 
  Over Holle 1 Søn
1 Daatter
1 Tieneste Dreng
 
  Grøde Bye    
  Christen Siig 1 pige Til Huuse Hans Glückstæd og Huustrue
  Christen Skoudahl hans Daatter og Mand hos ham og 1 gammel Qvinde som liidet kand fortiene
  Jens Svarregaard 1 pige  
  Christen Jensen 1 Karl
2 piger
 
  Jens Olufsen 1 pige Til huuse Mads Andersen i fæste ½ Tdr skyld
  Niels Mickelsen 1 pige
hos ham er og hans gl. Moder som er skrøbel.
Til huuse Oluf Busk og Hustrue. Manden har hemelig Brok og er svag
  Søren Ifversen 1 Karl
1 pige hos sig sin gl. Moder
 
  Christen Olufsen   Til huuse Mads Brendgaard og Huustrue. Koenen ligger af og til ved Sengen
  Wode    
  Jens Biergs Encke 1 Søn  
  Oluf Wode 2 Døttre
1 Dreng
 
  Jacob Graversen 1 Pige  
  Ower Iisen    
  Peder Skovdahl 1 Søn
1 Daatter
 
Juncker Linde Bøgeschou 1 Karl
1 pige
 
  Tyv Kiær 1 Søn
1 Daatter
 
  Neder Iisen    
  Mads Iisen 1 pige Til huuse Karen Nielsdaatter som er svag
  Peder Dranthum 1 Søn som har stædet i fæste med faderen  
  Niels Wod 1 Søn og Sønnen har Stædet i fæste med faderen  
  Store Toftlund    
  Mette Andersdaatter 1 Søn  
  Lille Toftlund    
  Maren Pedersdaatter 1 Søn
2 piger
 
  Funesbech    
  Anders Funesbech 2 Systre hos sig, sine forældre som ere Meget svage og skrøbelige  
Maren Rasmusdaatter Lexgaard    
  Dynes ibd. 1 Karl
1 pige hos sig hans gl. Moder
 
  Bøgild    
  Jens Bøgild 1 Daatter  
  Hesselberg    
  Niels Hesselberg hvis forældre, for deres høye Alder for sidste Termin blev forgivne  
  Jørgen Hesselberg 1 pige  
  Overgaard    
  Søren Smed 1 Søn
1 pige
 
Londenis tilhørende Thomas Skallmstang 1 Karl  
  Ved Kirken Degnen og Huustrue  
  Povel Torlund har hos sig Sin svoger og Daatter Sviger Sønnen ei udløst fra Soldatteriet
  Suderbech    
  Christen Høyriis 2de Piger  
  Peder Skræder 1 Søn
1 Daatter
 
  Christen Vroe 1 pige og Een fattig koene med mange Smaae Børn
Thyge Schophuus tilhørende Søren Andersen hos ham Sl. Erick Sudderbecks Encke  
Rosborg tilhørende Peder Smed og Søn som har begge fæste i Stædet    
  Christen Ibsgaard 1 pige  
  Hagelskiær    
  Søren Hagelskiær 2 Drenge
2 piger
 
Londenis Tilhørende Raunsvod    
  Jacob Raunsvad 1 pige  
  Christen Raunsvad og Søn 2 piger  
  Oluf Raunsvad 1 pige Til huuse hans gl. Moder
  Jens Pedersen 1 pige Til huuse Maren Legsgaards Daatter, Moderen er svag og skrøbelig
Eyer Provst Bering Løngholm    
  Jens Andersen 2de Piger
1 Dreng
 
  Peder Løngholm 2de Piger  
  Juulsgaard    
  Thøger Juulsgaard 1 Pige
hos sig Sin gamle skrøbel. Moder
 
  Gregers Juulsgaard   Til Huuse Ide Juulsgrd.
  Mortensgaard    
  Mads Mortensgaard 1 Søn 1 Daatter  
  Jens Østgaard og Søn som har fæste til haabe 1 pige Til Huuse Ane Andersdaatter
Herningsholm tilhørende Olufsgaard    
  Knud Olufsen 1 Daatter Til Huuse Povel Michelsen og Huustrue
Sr. Rosborg Corporalsgaard    
  Mads Bendtzen 1 Søn  
  Envold 1 Søn  
  Smeegaard    
  Christen Smeegaard 1 Søn
1 Daatter
 
  Tulstrupgaard    
  Christen Pedersen 1 pige
hos ham er ogsaa hans gl. fader som har hemelig(??) Bræck
 
  Holdgaard    
  Peder Degn 1 Karl
1 pige
hvis huustrue hos ham til huuse som er fattig og har Smaae Børn [det må være karlens hustru]
Herningsholm Niels Holdgaard 1 pige Til huuse Een fattig Mand som er bleven fri given sidst
  Peder Jensen i Tulstrup   Til huuse en gl. udlevet Mand, som har sin Daatter hos sig og opholder ham
  Siigaard    
  Mads Siigaard 1 pige  
  Niels Siigaard 1 Daatter  
  Patuel    
  Christen Patuel 1 Søn  
  Mads Patuel hos sig sin gl. Fader  
Hr. Rosborg Lassisgaard    
  Peder Lassisgaard 1 pige  
  Anders Lassisgaard 1 Daatter  
  Fouerholt    
  Christen Graversen 1 pige  
  Oluf Fouerholt 1 Søn  
  Christen Vestergaard 1 Daatter
hos sig Sin gl. Moder
1 pige
Til huuse Kiersten Juulsgaard
  Niels Østergaard 1 pige  
  Heegaard    
  Niels Heegaard   hans Koenes gl. Moder hos sig
  Linneberg    
  Knud Linneberg 2 piger hos sig sin gamle Moder, som fattes paa forstanden
Dette Mandtall, saa vit Mueligt, var efter Nøyeste efter Spørsel og angivelse at være Rigtig Testerer
Ikast Præstegaard d. 23. Decbr. 1743       S. J. Bagge    

    Forrige     Oversigt     Næste