hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
JTS07:52
chris21:37
vms 1 Dag
Karlsen 5 Dage
Aksel Thomsen 5 Dage
Jens-Ole Willemann 6 Dage
Claus Dreier 1 Uge
Esben 1 Uge
Vagn Nedergaard 1 Uge
ard 1 Uge
Kølbæk 1 Uge
skalmeje 1 Uge
JL 2 Uger
Bjarne Andersen 2 Uger
John Toft Kristens 2 Uger

Gæster online: 3

Din IP-adresse: 18.234.247.75

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Jagten på ulovlig brændevinsfremstilling - Jagten på ulovlig brændevinsfremstilling i Ikast 1846
Modtaget fra Knud Foldager 01 maj 2009.

Jagten på ulovlig brændevinsfremstilling

Afskrevet fra Hammerum Herreds Herredfogedprotokol på landsarkivet i Viborg:1846 den 9 juni blev den den foregaaende Dag paabegyndte Inquisitionsforretning sigtende til Opdagelse af ulovlige Brændewinsredskaber, continueret af Inquisitionsbetjent Rheinlænder Politimester Fuldmægtig Exam. juris. Ferslev, i overværelse af Peder Christian Christiansen og Johannes Richardsen. Inquisition blev anstillet for Christen Jensen i Raunholt, Niels Overgaard ibid. og Laurs Andersen Siiggaard i Hestlund, boede alle i Bording Sogn, Ringkøbing Amt, men intet ulovligt forefandtes.

Dernæst blev Inquieret hos Lars Christian Nielsen i Store Pathuel i Ikast Sogn. I dennes huus forefandtes en Foustage aldeles fuld af cikorie, indeholdende 118 Pd., og paa Loftet i samme huus 2.de Foustager, tildels fyldt med Salt. I huuset forefandtes intet Brændewiinstøj, hvorimod der efter dette blev anstillet Undersøgelse i et i nærheden af gaarden beliggende huus der beboes af Søren Pedersen, aftægtsmand fra Lassegaard i Ikast Sogn. I dette huus blev forefundet en komplet kobber Brændeviinssæt og 2.de kobber Piber, hvad ogsaa vidnerne kjændte (så), begge nye og i brugbar stand. Bemeldte Søren Pedersen var ikke tilstæde, hvorimod hans kone var nærværende og benægtede paa Forefald at kjænde de forefundne Redskaber, saavelsom, at de var hende eller Mand tilhørende. - Ogsaa benægtede hun, alvorligen formanet til at følge Sandheden, at hun var vidende om, at Redskaberne var i hendes huus. Med hensyn til Spørgsmaalet om, hvem der er Ejer af Redskaberne, forsikrede hun, kun at vide, at Lars Christian Nielsen i Pathuel engang i sidstafvigte efteraar kom over til hende og Mand og talte om, at han nok kom til at have sit Brændeviinstøj over dem for at forvare, hvortil Comparentinden svarede, at han ikke maatte komme med det til dem.. Videre har hun ikke erfaret, men hun maa nu, paa grund af det anførte, antage, at de hos hende forefundne Redskaber, er nævnte Lars Chr. Nielsen tilhørende. De forefundne Redskaber blev derefter overbragte til Pathuel, hvor de blev forevist Lars Chr. Nielsens kone, Bodil Christiansdatter, der tilstod, at de var hende og Mand tilhørende. Paa yderligen Examination forklarede hun, at det til Redskaberne hørende Dæksel var af Træ og er brændt.- I aaret 1845, omtrent i høsttiden benyttedes Redskaberne sidste gang af hende og Mand. Den Svaletønde, som ved denne leilighed blev brugt, er forlængst falden i Staver og tilintetgjort,- og kjedel som benyttedes i forening med

Redskaberne ved brændingen, forklarede hun at være den samme som endnu forefindes i hendes bryggers.- Hun paaviste for Inquisitionsbetjenten benævnte kjedel, saavelsom et kar, der er benyttet ved den omforklarede brænding som Mæskekar.- Lars Chr. Nielsen kom dernæst tilstede og tilstod på forefald, at de forefundne Redskaber var ham tilhørende, og at de var brugt sidste gang ved juletid 1844 i forening med den forefundne kjedel og det ligeledes forefundne Mæskekar, hvilke kjedel og kar han paaviste. - Det forefundne quantum Salt forsikrede han at være indkjøbt til eget brug og ikke til Salg. - Han paastod, at han ikke veed, hvem den forefundne foustage Cikorie tilhører, og at samme, paa en tid da han og hans kone var fraværende, er indsat i hans huus, men han veed ikke af hvem.-

Med hensyn til det forefundne quantum Salt bemærkede Inquisitionsbetjenten, at samme ikke er af den betydenhed, at han kunne betragte det som noget ulovligt Oplag af saadan Artikel, der dagligen benyttes i huusholdning. Som ulovligt Oplag maatte han derimod betragte den forefundne foustage Cikorie med Indhold som ovennævnt.- Benævnte Foustage med Cikorie, tog han derfor i besiddelse, tilligemed de anførte Brændevinsredskaber, hat og Piber, hvilke Redskaber blev demolerede. Paa Lars Chr. Nielsens begjæring forbleve derimod den i brygggerset forefundne kobber kjedel samt Mæskekarret i hans besiddelse, imod at han skulde være ansvarlig derfor, hvilket han paatog sig. Vidnerne vurderede kjædlen til 6 rdl. og karret til

2 rdl. .- Efterat Lars Chr. Nielsens kone, paa forehold havde forandret sin Forklaring derhen, at hun ikke nøiagtig erindrer til hvad tid der sidst blev brændt Brændeviin i hendes huus, samt efterat Lars Chr. Nielsen paa given foranledning havde tilføiet, at han i sidstafvigte efteraar frembragte sit Brændeviinstøj, forsaavidt Hat og Piber angaar, til Søren Pedersens Huus, blev forretningen sluttet og det tilførte oplæst og underskrevet.Ferslev RheinlænderVidner Peder Christensen og Johannes Richardsen m.f.P.


X---------------------
PS. Johannes Richardsen er min tipoldefar.
Mvh. Knud Foldager.

Skrevet af feldborg d. 24/05/2009 00:031 Kommentar(er) 13706 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 24/05/2009 00:06
Meget interessant, især pga at vi er fremme ved 1846.

Nu er det jo velkendt, at visse love, især dem der vedrører skatter og afgifter, ikke altid slår så hurtigt igennem her i Vestjylland. ;-)

Sådan var det jo også med forbuddet mod selv at brænde. Men efter den store kampagne i 1843 var der ikke mange der turde blive ved.
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk