hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Lars Post i Ørre-Sinding - Lidt slægtshistorie om Lars Madsen (1836-1928) og hustru Ane Marie Peders .....
Lars Post i Sinding-Ørre

Lars Post i Sinding-Ørre

 

Lars Madsen blev født den 24. august 1836 i Søvndal i Sinding sogn.

 

Som søn af dyrlægen Mads Larsen, der havde en stor virkekreds, måtte han selvfølgelig tidligt hjælpe til derhjemme, og herom har han fortalt følgende til H.P. Hansen:

 

"Fader rejste rundt til de midt- og vestjydske Kroer, og der kunde folk saa møde med deres Plage og Svin. Men der var jo ingen Postgang paa den Tid, og derfor maatte jeg fra jeg var 9 Aar gammel løbe rundt med Meddelelser om, hvor og naar Fader mødte. Jeg husker, at jeg som 9-Aars Purk blev sendt til Trevad Mølle i Fly, det var i Marts Maaned, og nogle Dage derefter til Vinderslev Skovhus, hvorfra jeg skulde til Funder og hjem igen tredie Dagen. Otte Dage senere var jeg i Brande Kro, hvor jeg kom en Lørdag Aften. Om Sønda­gen maatte jeg blive og lege med Børnene, men næste Dag skulde jeg afsted til Give Kro, Omme Kro og Grindsted Kro, hvorfra jeg tog tilbage til Omme. Derfra skulde jeg til Nørre Omme, hvor min Morbroder boede, og Dagen efter til Sdr. Felding, Assing, Fjelstervang og over Albæk hjem."

 

Samme efterår gik Lars til Vesterhavet for at bestille et læs fisk. I 4-5 dage lå han ude ved Husby Klit, da vejret var så slemt, at fiskerne ikke turde gå på havet. Så gik de ud, og Lars kunne løbe hjem igen. Men ligesom han kom til Sdr. Esp i Torsted, gik solen ned, og han nåede først hjem ved tretiden om natten.

 

En anden gang skulle han gå til Løvel, den anden side Viborg, med besked, hen den ene dag og hjem den anden. Da han gik henad, satte han sine træsko ved en tørveskrue tæt ved Simmelkær, der kunne han jo tage dem dagen efter, men da han kom tilbage, var træskoene væk, og derfor fik Lars klø af faderen - efter en tur på ca. 40 km. Da var han omkring 10 år gammel.

 

Lars' søstre ville følge tidens skik og gå med ørenringe. Da Lars så det, ville han også gerne have ringe fæstede i ørerne. "Så skal jeg gerne hjælpe dig med at lave hullerne", sagde Mads, der fik fat i en stump bræt og en syl. Drengen lagde øret ned mod brættet, og dyrlæ­gen slog sylen godt gennem øret og ned i brættet, hvorefter han gik sin vej! Lars sprang hylende op med brættet daskende om hovedet, til han endelig fik sylen fjernet. "Vil du't ha' hul i det andet øre?" spurgte faderen. Men Lars sagde nej tak - han var kureret.

 

Den 27. april 1851 blev han konfirmeret i Sinding kirke, og præsten betegnede både hans opførsel og hans kundskaber med et mg. Et par år efter, da han var 17, kom han i smede­lære hos Skjoldborg, der boede på Sønderland i Holstebro. Det var en stor forretning med 14-16 mand på værkstedet. Efter han var udlært, vendte han den 1.2.1857 tilbage til Søvndal, hvor han dels var tjenestekarl - senere gårdbestyrer - hos forældrene og dels virkede som smed.

 

Ane Marie Pedersen blev født den 6. maj 1848 i Langagerhus i Resen sogn, hvor hendes mor, der var ugift, havde taget ophold for at føde sit barn. Som fader udlagde hun Peder Pære­gaard fra Borbjerg, og fik Ane Marie ikke andet fra ham, kom hun i hvert fald til at bære hans navn. Efter fødselen blev hun sat i pleje hos bedsteforældrene, Poul Jensen og Kirsten Madsdatter i Damgaardhus i Resen, hvor hun boede de følgende år. Da hendes mor giftede sig i 1855 og året efter flyttede til Sdr. Thalund i Ørre, rejste hun 1. april 1856 hjem til mo­deren og stedfaderen sammen med bedstemoderen, der var blevet enke året før.

 

Den 27. april 1862 blev Ane Marie konfirmeret i Ørre kirke, hendes opførsel var "sædelig", og hendes kundskaber var meget gode. Hun arbejdede nu som tjenestepige, bl.a. i Sdr. Thalund i Ørre, som hun forlod i november 1865 for at rejse til Mejrup. Senere havde hun ophold i Lillefeldborg i Hjerm sogn, hvor moderen og dennes nye mand, Jens Majlund, bo­ede.

 

I Hjerm blev så Lars Madsen og Ane Marie Pedersen gift den 2. maj 1870, hvorefter Lars førte sin brud med sig hjem til Søvndal i Sinding, og året efter blev deres første barn født her. I 1873 ønskede hans forældre imidlertid at gå på aftægt, og af en eller anden grund blev det ikke Lars, der overtog stedet, men derimod hans søster og svoger.

 

I stedet købte Lars og Ane Marie 25.6.1873 husmandsstedet "Aldershvile" (ca. 0,3 tdr. hartkorn) på Foldager Mark i Ørre af Thomas Pedersen for 600 rigsdaler. Samtidig modtog de en del løsørebesætning af Ane Maries mor og stedfar, Sidsel og Jens Majlund, mod at disse til gengæld kom på aftægt i "Aldershvile".

 

Aldershvile o. 1910 – på billedet ses Lars og en af døtrene

 

Her nedsatte Lars sig så som smed, og her blev deres øvrige 8 børn født, 3 drenge og 5 pi­ger; men det var ikke altsammen lutter glæde, for to af drengene døde som ganske små.

 

Måske gik det heller ikke så godt med økonomien, i hvert fald søgte Lars stillingen som landpost på Sinding postrute, da den blev oprettet den 1. maj 1879, og fik den.

 

Det var en tur på 4 mil. Den gik over Foldager, Egersgaard, Visgaard, Romvig, Sinding, Sønderlund, Aavad, Sinding Mølle, Sindinggaard, Aasbjerg, Brødjord, Schæfferiet, Remme, Kragsnap, Søvndal Skole, Stensbjærg, Haursnap (Sofiendal) og hjem. Der var i førstningen ikke mange postsager, kun aviser til Visgaard, Romvig, Møllen, Sindinggaard, Aasbjerg, Kragsnap og Schæfferiet - og så var der enkelte ugeblade.

 

I 32½ år gik Lars post til alles tilfredshed og nåede således både at holde 25-års jubilæum og at blive betænkt med Landpostbudenes Hæderstegn, inden han gik af i 1910; og da han var afholdt for sin dygtighed og sit gode humør, gjorde beboerne et gilde for ham, og der blev overrakt ham gaver.

 

Med Ane Marie derimod gik det ikke så godt. Efter det yngste barns død blev hun "syg i hovedet" og måtte indlægges på sindssygeanstalten ved Middelfart, hvor hun døde den 3. april 1897.

 

Herom fortæller sønnen Jens Majlund, "at de i hans hjem i Ørre hørte varsel en tid, før hans mor døde i 1892, da var han 16 år. En aften hørte de, at det gav sådan bump på loftet, lige som et bræt, der falder ned. Faderen, Lars Madsen, gik op på loftet, men der var intet at se. Og en anden gang fortællerens to søstre og deres fader sad inde i stuen, lød det bestemt, som om en række sølvskeer, der hang i en skænk, faldt ned. En af pigerne så efter, men da hang skeerne på deres plads. Moderen døde i Silkeborg. Hun blev hentet hjem og båret ud i tærskeloen. I denne anledning hentede Lars Madsen nogle fjæl oppe fra loftet, og et af disse faldt ned på enden og gav sådan bump, som de havde hørt før. Og da Peder Brogaards kone var henne at hjælpe til i anledning af begravelsen, samlede hun sølvskeerne sammen i skænken, og da havde hun det uheld, at de gled fra hende, hvorved den samme lyd frem­kom, som de havde hørt før."

 

Sandhed eller "erindringsforskydelse"? Herom må den enkelte dømme, men det må dog konstateres, at både tidspunkt og sted for Ane Maries død er forkert erindret.

Hun blev begravet i Ørre den 10.4.1897, kun 48 år gammel.

 

Efter at Lars var gået af som post i en alder af 74 år, blev han boende i Ørre i mange år, men var bestemt ikke blevet affældig, en spadseretur hen og hjem til Herning samme dag - i alt ca. 25 km - regnede han bestemt ikke for noget.

 

I 1914 fik han en af sit livs oplevelser. Han var veteran fra 64, dvs. han nåede ikke med i krigshandlingerne, men blev dog ikke snydt af den grund. Da krigen brød ud, var han en ældre karl på 28 år. Han havde trukket sig fri, nu blev han dog indkaldt som rekrut, men slap altså for at komme med i selve krigen. Da der 50 år efter, i 1914, blev holdt en stor soldaterfest i København, blev Lars atter "indkaldt", og havde da den sjældne ære, sammen med 17 andre veteraner, at komme til at bo på selve Amalienborg!

 

De kom en fredag aften og blev til mandag morgen. "Vi wa i hvær hwål o æ slot, o vi wa åså öwer ve æ ænk'dronning - de wa en stå's ræj.s, urn de sku ha kåst jæn' en fi.skjælling - rees, kost o losi' de wa gratis de hiele! A ka et' sæj. andt, end de wa en skjøn tu'r!" fortalte han senere.

 

Først i 1924 opgav han at bo i "Aldershvile" og flyttede hen til sønnen Jens Majlund i Karlsmose i Sinding, men endnu kunne han stadig svinge leen, når der skulle høstes, og hver søndag gik han til og fra Sinding kirke, uanset vejret. Da han i 1926 fyldte 90 år, var han stadig både ånds- og legemsfrisk, kun synet var det galt med.

 

Lars Madsen 1926

 

Ved den lejlighed fik han tildelt Dannebrogskorset, i sit takkebrev skrev han bl. a.:

 

“I 1858 var jeg paa Session og blev indskrevet til Dragon, men trak for høj No. til at komme ind, da saa Krigen udbrød 1864 blev jeg indkaldt og stod saa i Lære fra d. 25. Januar til d. 13. Marts, hvorefter jeg afgik til 12. Batalions 8. Kompagni, som laa indkvarteret paa Als.

Den 1. Maj 1878 blev jeg Landpost og fik Postruten Foldager, Romvig, Asbjerg, Remme, eller det som der nu er 3 Landposter om at besørge. Min Løn var den gang 500 Kr. Aarlig. I 1903 modtog jeg Landpostbudenes Hæderstegn for 25 Aars Tjeneste. I 1910 søgte jeg og fik min Afsked efter at jeg da havde været Landpost i 32½ Aar, jeg var da 74 Aar gammel.

Jeg har som ung Mand 2 Gange kørt med Kong Frederik d. 7., naar han var her paa Egnen sammen med Grevinde Danner. Jeg blev beordret af Sognefogeden til at møde i Herning med Heste. Første Gang kørte vi fra Herning til Vorgod, anden Gang fra Herning til Aulum.

 

Den 18. April 1914 var jeg til Veteranfest i København; jeg blev indkvarteret paa Amalienborg, og fik derved Hans Majestæt Kongen til Vært, hvad der i høj Grad bidrog til at gøre disse Festdage uforglemmelige for mig saa længe jeg kan huske noget.

 

Vi fik Indbydelse til at besøge Hendes Majestæt Enkedronningen, besaa hele Lejligheden saavel der som hos Kongen, vi modtog et Fotografi af Kongen med Familie. Den Fest høre til en af mine kæreste Minder.

 

Efter Krigens Slutning var jeg sammen med 9 andre Veteraner fra 1864 i Sønderjylland for at bese de minderige Steder. Vi var i Sønderborg og paa Dybel og blev allevegne vel modtaget.

 

Modtag saa min Tak for Dannebrogskorset, som jeg lover at holde i ære den Tid jeg har tilbage, det var mig en Glæde i min Alderdom.

 

Sinding pr. Herning d. 26. August 1926

                                                                                                                                   Lars Madsen”

 

 

Lars Madsen døde den 11. september 1928 og blev begravet den 17. på Ørre kirkegård ved siden af Ane Marie. Han blev 92 år gammel.

 

 

Børn:

Ÿ         Karen Madsen, født 6.10.1871 i Sinding, død 06.03.1904 Gudumkær i Gjellerup.Gift 14.12.1894 i Ørre med Jakob Dusin Nielsen (1874-1961). 7 børn: Alfred 1895-1949, Harald 1896-1963, Anna Marie 1898-1992, Lars Kristian 1900-92, Meta Maria 1902-94, Agnete Mathilde 1903-86 og Maren 1904-04.

 

·        Jens Majlund (Madsen), født 31.7.1876 i Ørre, død 31.10.1962 i Herning. Landmand i Karlsmose i Sinding, flyttede på sine gamle dage til Laulundgade i Herning, til sidst på alderdomshjemmet, Nørregade 9. Gift med Ane Johanne Larsine Hansen (1878-1970), 9 børn: Valborg Majlund Madsen 1905, Gerda Majlund 1907-93, Ane Marie M. 1909, Lars Madsen M. 1910, Signe M. 1912-o.90, Peder Hansen M. 1914, dødfødt pige 1917, Svend Haakon M. 1917. Anna Katrine M. 1919.

 

·        Sidsel Marie Madsen, født 28.11.1878 i Ørre, død i Viborg. Gift med Strange Pedersen, ingen børn.

 

·        Maren Madsen, født 1.4.1880 i Ørre, død 17.12.1961 i Sinding. Gift med Johannes Marius Kri­stiansen (1881-1965). De boede først i Espe på Fyn, derefter i Ljørring og til sidst i Sin­ding. 6 børn: Anna Mary Amalie Christiansen 1903, Kristian Thorvald C. 1905, Kaj C. 1906-81, Karen Kristiansen 1909, Lars Jørgen K. 1915, Børge Christiansen 1917.

 

·        Kirstine Madsen, født 30.9.1883 i Ørre, død i Viborg. Gift 24.3.1908 i Ørre med Søren Sørensen Kjær (1877-19..), gdr. i Kolkur i Resen sogn ved Karup, derefter i Lånum, til sidst bosat i Viborg. 7 børn: Lauritz Kjær 1909, Johanne K. 1910, Gudrun Larsine K. 1912, Valdemar K. 1913, Frida K. 1914, Lars Madsen K. 1916, Thyra Birgitte K. 1918.

 

·        Madsine Petrea Madsen, født 22.7.1886 i Ørre, udvandret til USA.

 

·        Kristine Madsen, født 3.2.1889 i Ørre, død januar 1985 i Herning, begravet 31.1.1985 i Ørre ved siden af forældrene. Uddannet som sygeplejerske. Forstanderinde for et bør­nehjem i Aalborg. Bosatte sig som pensionist Gl. Skolevej 21, Herning. Ugift.

 

·        Viggo Madsen, født 29.12 1894 i Ørre, død 26.1.1895 samme sted.

 

Kilder:

H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35.

H.P. Hansen: Syner og varsler, 2. oplag 1957, side 76.

Konrad Understrup: Sinding Sogn, 1917, side 24-27.

 


Skrevet af Svend Aage Nielsen d. 27/03/2006 09:141 Kommentar(er) · 17838 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 14/09/2006 01:03
Arne Bjerre i Højbjerg har været så venlig at sende nogle billeder i tilknytning til Svend Aage Nielsens artikkel om Lars Post.

Se http://hammerum-herred.dk/medlemmer/Lars Post billeder.html

 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk