hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Claus Dreier13:14
vms 1 Dag
Esben 3 Dage
Vagn Nedergaard 4 Dage
ard 5 Dage
Kølbæk 5 Dage
skalmeje 6 Dage
JL 1 Uge
Bjarne Andersen 1 Uge
chris 1 Uge
John Toft Kristens 1 Uge
hfm 2 Uger
ivanhoe9 2 Uger
NJJ 2 Uger
Wulff 2 Uger

Gæster online: 4

Din IP-adresse: 18.234.247.75

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Et sted – Bakhuset - på Lysgaards mark i Vildbjerg sogn - Bidrag til slægtshistorie og ejendomsh .....
Det er ikke meget vi ved om det lille husmandssted og dets beboere i begyndelsen af 1800-tallet, men ved hjælp af arkivmateriale er det dog muligt at tegne et billede af beskedne levevilkår i Vildbjerg sogn for 200 år siden.

Den 11. juni 1808 fik Lars Pedersen Back skøde på et lille stykke jord på Lysgaards mark med bygninger og ager, eng, hede og mose, sat i hartkorn til 2 skæpper, 3 fjerdingkar og 2½ album. Prisen var 190 rigsdaler. Ifølge opmålingerne til Matriklen 1844 bestod stedet af ”En Hovedlod ved Huset sønden for Gaarden (Lysgård), og en Englod nordvestligt i Marken.” Arealet var 200.740 kvadratalen, svarende til ca. 8 hektar.

Måske var det resultatet hårdt arbejde og opfyldelsen af drømmen om selveje for Lars Pedersen Back, der var født i 1772 som den ældste søn af Peder Larsen Back og Mette Christensdatter i ”Hedeager” ved Merrild i Vildbjerg sogn. Han blev gift med Else Marie Jonasdatter; mere ved vi endnu ikke.

Et sådant ”sted” eller husmandssted på heden har sikkert kun lige kunnet brødføde familien, men i 1812 var der dog overskud til, at Lars for 40 rigsdaler kunne købe stedets ”Konge- og Kirke Korntiende, samt Qvægtiende” af de Lindes enke, Ytte Dorthea Maria v: Linde.

Dermed slap han for disse afgifter, men påtog sig samtidig et medansvar for Vildbjerg kirkes vedligeholdelse: ”Wildberg Kirkes Istandsættelse og Vedligeholdelse for Fremtiden, bliver nu paa Kiøbernes Ansvar og Bekostning.- Alle paa Kirkens Jord eller Eng udstædte Fæstebreve, forbliver i deres Kraft.- Fra Maydag 1812 haver Kiøberen efter sin Gaards Andeel, at tage Deel i alle Skatter og Udgifter af hvad Krav nævnes kan, som nu ere eller herefter paabydendes vorder, og som hidhører fra bemeldte Kirke, dens Jord eller Tiender.”

Fra brandtaksationen, som blev foretaget den 29. august 1809 ved vi, at der var 2 bygninger, et stuehus og udhus af meget beskedne dimensioner, men altså et egnstypisk husmandssted. Bygningerne beskrives sådan:

”Stuehuuset i Nord 5 Fag. 7½ Alen dyb, Fyrre under og overtømmer, Leervægge, Straae og Lyng Tække, Fyrre Loft over 3 Fag, fornødne Vinduer og Døre, en Skorsteen med brændte Steen i Piiben, en Bagerovn. Indrettet til een Stue, et Kammer, Forgang Kiøkken og Bryggerhuus taxeret og forsikkret for 180 rigsdaler.”

”Det øster Huus 7 Fag, 7½ Alen dyb, Fyrre under og overtømmer, Leervægge, Straae og Lyng Tække. Indrettet til tærske Loe, Korn og Høe Lade samt Fæehuus og Svinehuus 70 rigsdaler. Samlet vurdering altså 250 rigsdaler.”

Med en moderne målestok var stuehuset omkring 41m2 og udhuset ca. 58m2 lidt afhængigt af, hvad man ansætter ”1 fag” til.

Beskrivelsen bekræftes af matrikelkortet, der er tegnet 1817. Her består ejendommen af 2 smalle jordstykker beliggende lidt syd for Lysgård. Bygningerne er tegnet som sammenbyggede i en vinkel, med en længe i nord og en i øst svarende til brandforsikringens beskrivelse. Der er tegnet et havestykke nord for stuehuset.

Lars og Else Marie fik i årene 1805-1817 4 børn: Mette f. 1805, Else Katrine f. 1808, Peder f. 1811 og Mariane f. 1817.

Den ældste datter, Mette Larsdatter, blev viet i Vildbjerg Kirke den 12. oktober 1827 til Lars Jensen. Han var 28 år og søn af gårdejer Jens Hansen i ”Tusing” i Røddinglund. De overtog ”Tusing” i 1830, da Jens Hansen gik på aftægt.

I 1830 – altså i forbindelse med generationsskiftet i ”Tusing” – lånte Lars Pedersen Back 50 rigsdaler af Jens Hansen mod pant i ”Bakhuset”. Jens Hansen og hustru Maren Larsdatter bestemte, at renterne af dette lån skulle tilfalde dem selv så længe de levede, men derefter skulle renterne tilfalde Vildbjerg sogns vestre skole (den senere Rødding Skole). Der blev udformet et gavebrev dateret den 17. maj 1830, hvoraf det fremgår, at sognepræsten ”for nævnte Renters Beløb Kjøber nyttige og gudelige Bøger, at bruge i Wildberg Sogns vestre Skole til Øvelse for Børnene i Indenads Læsning og gavnlig Kundskabs Fremmelse ved vel styret Eftertanke.” For god ordens skyld er tilføjet at denne beslutning blev ”fattet med godt Overlæg og vore Sandsers fulde Brug.” Gavebrevet blev af Frederik VI forsynet med kongelig bevilling, og legatet eksisterer den dag i dag.

Lars Pedersen Back døde den 25. maj 1831, 59 år gammel. Af skiftet efter ham fremgår, at der var et meget beskedent indbo med få fyrretræsmøbler, de mest nødvendige køkkenredskaber og arbejdsredskaber. Besætningen bestod af 2 køer. Boets værdi blev opgjort til 180 Rigsdaler inkl. bygninger og besætning, og begravelsesomkostningerne og gælden udgjorde 133 rigsdaler.

Efter Lars Pedersen Backs død solgte enken i juni 1832 ejendommen med tiender til Ole Pedersen Krog i Lysgaard for 50 rigsdaler. Det kunne tyde på, at ejendommen ikke var blevet vedligeholdt, og meget tyder da også i retning af, at den blev nedlagt og sammenlagt med naboejendommen nogle få år senere.

Enken flyttede på aftægt i gården ”Tusing” hos datteren Mette Larsdatter (1805-1888) og Lars Jensen (1799-1890), og her døde hun i 1845, 76 år gammel.

Da Else Marie Jonasdatter døde, efterlod hun sig kun få ejendele i form af bord, stol og spinderok samt gangklæder og sengeklæder til en samlet værdi af 9 rigsdaler, hvilket svarede til hendes gæld.

”Bakhuset” lå ved det, der i dag er ”Bjørnkær”, matr. nr. 3A, Bjerregårdsvej 41.

Skrevet af Sten Petersen d. 20/12/2005 00:510 Kommentar(er) 13663 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk