Tilbage til Oversigt

Hammerum Herreds Tingbog B79-7, Fol: 43a - 44a [26. september 1744]

[Kaldsmændenes erklæring, vidneindkaldelser mv. Fortsat fra de foregående afsnit...]


Indbemelte Rætens Stævning haver vi underskrevne Jens Nielsen Lysgaard og Jens Pedersen Gaasdahl, begge af Rind Sogn, lovlig for kyndt for velbem. Velærværdig Hr. Otte Lassen, Hr. Arrent Bisted og Hr. Sørren Bagge, Denne Copie Levert, Saa Sandt Hielpe os Gud og Hans Hellige Ord
Jens Nielsen Lysgaard, Jens Pedersen Gaasdahl

 

Memorial for Kaldsmændene:
Consumptions og folcke skats forpagter Ædle Seig. Peder Stephansen paa Londerup, fri foraarsaget at have til tale til Eendeel Præster i Hammerum Herred for deris Indgifne Mandtaller for Januarij og Julj Terminer 1743, samt dito Terminer Indeværende Aar 1744, hvorved hannem nu er forekommen Præsternis u-rigtigheder, ved Mandtallernis forfattelse, hvorved de icke Alleene skal have givet vrange og u-rettelige forklaringer, Mens ved og deels Personer som effter Consumptions Forordningen burde svare, af deris Mandtaller gandske [udeladt] udelugt. Saa Citanten ved fuldmægtig herom agter at føre et Lovlig Tingsvidne. Thi Stevnes Eftterskrevne vidners Personer Nemlig:

Scharrild Sogn.
Klinchgaard, Peder Studsgaard og Søn Anders
Christen Mortensen Klink
Luustrup, Ole Pedersen og Hustrue Margrethe
Deufling Niels Deufling og Hustrue Karen
Jep Deufling

Ahrenborg Sogn.
Bierre, Christen Bierre og Hustrue Birte
Arenborg Green, Niels Green
Hans green og Hustrue Maren
Hiølund, Ole Thomasen og Huustru Birgite
Jens Nielsen
Tøxwig, Niels Tøxswig og daatter Meren
Birckbeck, Thomas Birche Beck og Ole Birckbeck

Snejberg Sogn.
Dynes Jacobsen
Madame Voldborg og Huus Indersten Anne Rytters
Jørgen Foenvad og Søn
Christen Pedersen og Huustrue
Dinnes Møller
Jens Kiærsgaard
Envold i Snejberg
Karen hans daatter Broegaard
Jens i Lund Mølle og Moder Kiersten, Søsteren Johanne
Thomas Degn
Peder Aaes
Christen Studsgaard
Olle Ørskov og Huustrue Maren Nielsdaatter
Peder Pedersen i Storre Ørskou
Niels Christensen ibd.
Lille Sørren Ørskov, og Huustrue
Hendrich Lille Ørskov og Svigerfader Bertel Ørskov
Helstrup Mette Jensdaatter og Søn Jens Christensen
Christen Jensen og Huustrue Johanne Jensdaatter, Samt Søn Jens Christensen
Toustrup Christen Pedersen og Forældre Peder Christensen og Huustrue og Søn Mathias
Thue i Toustrup og Huustrue samt Huustrues Søster Anne og Daatter Johanne
Christen Raberg
Peder Jensen i Toustrup
Bassinggaard Thue - Een dreng Jens Andersen
Laust Jensen
Over Amtrup Anders Nielsen
Jens Kiær og Huustrue
Jens Nielsen og Huustrue Elße
Johanne Kortborre
Needer Amtrup Gravers Nielsen,
Synder Helstrup Jens Ollesen
Maren Tye
Sophie Jacobsdaatter

Tiørring Sogn.
Christen Syndergaard og Huustrue [1 daatter] Maren Madsdaatter, \daatter Ane/
Jens Pedersen Vemb
Christen Dahlgaard og Huustrue Karen Madsdaatter Een Daatter Bodil
Niels Broegaard og Huustrue
Christen Christensen
Christen Smed
Jens Madsen Sivebeck og Huustrue Kiersten
Kiersten Jensdaatter samt 1 Daatter Zidsel
Christen Sivebeck og Huustrue Kiersten Christensdaatter, 1 Pige Elle
Jens Larsens Encke, Maren Madsdaatter og daatter Karen Jensdaatter
Trællund Mickel Hansen
Anne Marie i Tiørring Bye
Tiørring Jens Dinnesen
Jens Jensen Baltzer Skræder og Huustrue
Christen Syndergaard i Tiøring Bye
Christen Kragelunds Huustrue
Nøfling Sogen Jørgen Madsen Skibbild
Peder Mickelsen Tiøring
Lars Pedersen Skoleholder
Jens Madsen Østergaard og Indsidder Inger
Jens Broegaards Huustrue i Tiøring Bye

Ikast Sogn
Uhrgaard, Ole Uhre
Jacob Uur
Remme Christen Hansen
Nedderholde Palde Holde
Woye Bye Oluf Woye og Tieneste Karl Peder Høe
Jacob Sørrensen
Jacob Graversen
Niels Woye
Ower Issen Niels Isen
Peder Skoudahl
Encken i Lexgaard med Lauværge
Christen Jensen i Grøde
Øster Sudderbeck, Erick Andersens Encke Peder Smed
Christen Ibsgaard
Karen Jensdaatter
Raunswad Ole Raunsvad
Jens Pedersen
Jacob Raunsvad
Patwel Mads Patwel
Christen Patvel
Store Toftlund Mette Anders Daatter og Søn
Sudderbeck Sørren Pedersen Lyngholm
Peder Lyngholm
Jens Andersen
Mortensgaard Mads Mortensgaard
Anne AndersDaatter
Holdgaard Peder Degn
Niels Holdgaard
Tulstrup Peder Jensen
Peder Fourholt
Fouerholt Bye Christen Vestergaard
Niels ibd:
Ole Nielsen
Niels Pedersen og Christen Graversen
 
Alle At Møde under faldsmaal eftter Loven paa Hammerum Herretz Ting Løverdagen dend 10de Octob: først Kommende, Een hver for sig, Encker med Lauværge, og de umyndige med Værger og Forsvar, for at besvare, Citantens, til dennem agtende Spørgsmaale, hvad de om Præsterne Vælærværdig Hr. Arent Bidsted Sogne Præst for Scharrild og Arrenborg Meenigheder, Hr. Otte Lassen, Sogne Præst for Snejberg og Tiørring Meenigheder og Hr. Søren Bagge Sogne Præst for Ikast Meenighed deris forfattede Mandtallers fauler og urigtigheder for Ansate Terminer maatte være vidende, og til Sagens Rene og Rette Sandheds Forklaring og Oplysning at afhiemle Siden Citantens der eftter med alt hvad af Sagen Dependerer Agter Et Lovlig tingsvidne at Erhverve og Beskreven tage.


[Udstedstedt af herredsfogeden for Hammerum herred, Johan Busch af Toustrup, den 26 september 1744]

Tilbage til Oversigt