Oversigt


Lit. C N.20 C6tus 24 Skilling. 1745

Mandtall For Janv. Termin Famillie og Folckskat 1743 udi Scharrild Sogn udi Hammerum Herred.

Proprietarierne og Jord Ejere Huusbonden og Almuen i Aldmindelighd som skal betale og være ansvarlig til Skatten. Famillie Børn Tieneste Folk Fællig fæstere Inderster og Stalde hvoraf Skatten betales Fattige Vanføre og de som for Alderdom Indtet kand fortiene.
Sr. Peder Paasche Nørre Carstoft Sædgaard 1 Karl Nyder Forordningers Privilegier om Rytter og Dragoner Hæste.
1 Karl  
1 pige 1 dreng  
1 Stald  
Sr. Peder Paasche Bechtoftten    
Afbygger under Gaardens Part som ej kand ??? 4 skp skyld Lars Bechtofft og Huustrue Formeenes, fri efter Forordningens tilhold.
1 Datter  
Arnt Nielsen Bisted Scharrild Præstegaard Huustrue Nyder Forordningens Friehed
2 Døtre  
1 Karl  
1 pige  
1 Karl  
1 pige  
1 Dreng  
1 Stald  
1 Skoelmester  
1 Amme  
Mad. Sl. Christen Lunds Helwig Haderups Wester Syndergaard Selv Ejer af 1 tdr 6 skp skyld Hendes Søn Nyder Forordningens Friehed.
Hendes Daatter  
1 pige  
1 pige  
1 Karl  
1 Karl  
1 Stald  
Christen Møller i Bundsbech Mølle Øster Søndergaard    
Jacob Schophuus og Huustrue 1 pige  
1 Huuskoene  
1 Huusmand Faar af de fattiges deel
1 par Huusfolk og Daatter Faar af de fattiges korn
Sorterer af Præstgaarden og fæste af Præsten, Ingen Jord og Mølleskyld Scharrild Mølle    
Christen Møller og Huustrue 1 Daatter  
Mad. SL. Lunds Helwig Haderop 1 Huus paa Wester Syndergaards Grund af barmhiertighed tillat Beboeren at Bygge dend efter erlidte Ildebrand, for dend Almisse medlidende Hierter meddeler ham
Jens Birchebech Enckemand.
1 Daatter Som af med medynk, gaar Huun af Sin tieneste og laver dend gl. og skrøbelige Faders Mad til og plejer ham i hans Alderdom.
Noch 1 Huus paa samme Grund Sl. Sgr Oluf Dues Enke og Daatter Drager om i Herredet og tigger af Præsterne.
1 Huusqvinde Arm Skrøbelig og fattig.
1 Ditto Ligeledes
1 Ditto Syg og Skrøbelig som Broderen opholder
1 Ditto Syg og skrøbelig, arm og intet Kand fortiene.
1 Huus paa Kirkens Fortov Degnen og Huustrue  
Arnt Bisted 1 Huus paa Præstegaardens Grund 1 Huustrue og en Daatter Faar af de fattiges Korn
Mad. Lillelunds Gammelgaard    
Palli Andersen og Huustrue 1 Indsidder Faar af de fattiges Korn
Oluf Thomsen og Huustrue 1 Indsidder Faar af de fattiges Korn
1 par Huusfolk Manden Soldat tient i 14ten Aar, fri efter Amtmandens Resolution.
1 Huuskoene og Daatter Moderen svag og skrøbelig aldrendes og intet kand fortiene.
Oluf Pedersen og Huustrue 1 Daatter  
1 Søn  
Sl. Christen Sørrensens Encke 1 Søn Steden i fæste  
1 Datter  
1 Søn Vanfør
Londenis Herskab tilhørende Klinchgaard    
  Peder Studsgaard og Huustrue 1 Daatter  
    Hans Fader 1 gl. Mand som indtet kand fortienes.
  Sl. Søfren Madsens Encke 2 skp i fæste 1 Indsidder faar af de fattiges Korn.
  Peder Studsgaards Søn Anders Studsgd. 1 Huusquinde og Daatter Huus Arme.
  Ungkarl, Sl. Søren Mousen en ½ Gaard i fæste    
Sr. Paasche Klinch    
Christen Klinch og Huustreu 1 Indsidder Forarmed og huus Nødtørftig
Bechsgaard    
Sl. Jens Thomsens Encke 2de gl. Forældre Ligger ved Sengen af Alderdom og Skrøbelighed.
1 Indsidder Som faar af de fattiges Korn.
Londenis Herskab Elkiærgaard    
Christen Elkiær 2 gamle Forældre Ligger gl. og skrøbelig ved Sengen indtet kan fortiene.
Anders Elkiær og Hustrue 1 Broder  
1 Daatter  
1 Søn Vanfør
1 Søn et Arm og Syg Menniske ligger ved Sengen.
Madme Lillelund Neesgaard Christen Mortensen og Huustrue 1 pige  
1 par Huusfolck Manden tiener i Et Andet Sogn, Koenen Hiemme, Huus Arm.
1 Indsidder Faar af de fattiges Korn
Velb. Sgr Linde paa Pandrups {Tandrup} Luustrup    
Oluf Møll og Huustrue 1 Indsidder Faar af de fattiges Korn
1 Ditto Vanfør, Faar af de fattiges korn, hendes Mand faar Føden i Præstegaarden er Vanfør tiener Præsten for det han kand giøre.
Peder Luustrup og Huustrue 1 gl. Koene Som intet kand Fortiene.
Velb. Justitz Raad Lassen Oluf Pedersen og hans Huustrue 1 Daatter  
Lave Smid og Huustrue 1 Søn Soldat  
1 huusqde hendes Broder Soldat.  
Christen Nielsen og Huustrue Hendes Moder Een gl. Koene som indtet kand fortiene.
Arnt Bisted Pindvig    
Jens Chrestensen og Huustrue Hands Fader 1 gl. Mand og Indtet kand fortiene
Peder Pindvig og Huustrue    
Krigs Raad Svenning Andersen Selstrop    
Jens Bennetsen og Huustrue 1 Søn  
1 Daatter  
Arnt Bisted Christen Pedersen og Huustrue 1 Dreng  
Sr. Paasche Anders Madsen og Huustrue Deris Fader og Moder  
Jens Madsen og Huustrue   faar af de fattiges Korn, og alle Svage og gamle
Christen Lassen og Huustrue Hands Moder Faar af de fattiges Korn
Scharrild Green    
Sl. Anders Greens Encke 1 Karl  
1 Daatter  
Sr. Paasche Thue Søfrensen og Huustrue    
Sl. Peder Greenes Encke.    
Velb. Niels Linde Schave    
Anders Schafve Enckemand 1 Søn Stæden i fæste  
1 Daatter  
Velb. Justitz Raad Lassen Jacob Schafve og Huustrue    
Capt Lindroth Døfling    
Selv Eyer af 2 tdr Hkorn, fri eftter Kongl. erhverfevt Benaading 1 pige  
1 Karl  
1 Dreng  
Mad. Lillelunds Søren Døfling og Huustrue 1 Søn  
1 Daatter  
Jep Døvling og Huustrue 1 Søn  
1 pige  
Niels Døvling og Huustrue 1 Indsidder  
Peder Døvling og Huustrue    
Velb. Justitz Raad Lassen Synder Carstoft    
Niels Olufsen og Huustrue 1 Karl  
Søren Olufsen og Huustrue 1 Søn  
1 Daatter  
1 Indsidder  
Hans Eschesen Ungkarl 1 Sÿster  
Hans Moder Gamel som indtet kand fortiene.
Bend Sørrensen ungkarl 1 Sÿster  
1 Mand gaar omkring og giør for Føden forarmet kommet fra en part af Døfling for Armods skyld
Velb. Justitz Raad Lichtenberg Ronnum    
Christen Ronnum og huustrue 1 Søn Stæden i fæste  
Peder Ronnum 1 Daatter  
1 Søn  
1 Søn Skoleholder udi Sognet
Sr. Switzer Hesselvig    
Peder Hesselvig og Huustrue 1 Daatter Vanfør
Bertel Hesselvig og Huustrue    
Hendrich Hesselvig og Huustrue    
Niels Øwig Ødevig    
Selv Eyer af 2½ tønde Skyld Huustrue Frie eftter forord. Om Drag: Hæste
1 Daatter  
hans Huustrues Broder  
hans Egen Broder  
Jens Ødwig Krag {Krog?}    
  Hening Rasmussen og Huustrue 1 Daatter  
  1 Indsidder og Daatter faar af de fattiges korn
  1 par Huusfolck  
    Jens Benthsen og Huustrue, som Kiøbte Stæden i Sommer paa Auction og holder At tiene sig  
    1 pige  
// A. Bisted. (sign.)      

Mandtall for Arnborg Sogn

Hr. Arnt Bisted Arnborg Annexgaard    
Jens Mickelsen og Huustrue 1 Daatter Vanfør
1 Daatter  
Christen Jacobsen og Huustrue 1 pige 1 Dreng  
1 Indsidder faar af fattiges Korn
noch 1 par Huusfolck faar af de fattiges Korn
Londenis Landt Marschall Bÿllou Towdahl    
Marqvor Towdahl og Huustrue 1 pige  
hendes Fader 1 gl. Mand, som indtet kand fortiene.
Lille Hjølund    
Sønnen i fæste 1 gl. Mand og Huustru Bemte Mand sønnens fader kand intet fortiene for Alderdom
1 pige  
Londenis Landt Marschall Bÿllou Lauritz Jørgensen og Huustrue 1 Huuskoene og Daatter faar af de fattiges Korn
Mad Lillelunds I Store Hjølund    
Thøger Sørensen og Huustrue 1 gl. mand Huustruens Fader Som indtet kand fortiene
1 Søn Fra fornuften
1 pige  
1 Indsidder faar af de fattiges Korn
Augustinus Holdgaard Oluf Thomesen 1 pige  
Een Indsidder Sl. herretsfoget Carl Christophers Encke Huusarm gl. og skrøbelig
Noch Een Indsidder faar af de fattiges Korn
Jens Pedersen i fæste kand ellers Sye Wadmels Klæder for Bønderne men bruger icke Haandværket meget, thi han har det halve Stæd i fæste.    
Welb. Hr. Linde Birckebeck    
Thomas Bierckebeck og Huustrue 1 Søn 1 Daatter  
Oluf Bierckebeck og Huustrue    
Swanborg Hospital Gammel Arnborg    
Peder Lassen og Huustrue 1 pige  
Christen Pedersen Hands gl. Moder Kand indtet fortiene for Alderdom
Anders Smed og Huustrue 1 pige  
Jens Nielsen og Huustrue 1 pige Som er fra Fornuftten
Madme Lillelunds Niels Syndergaard og Huustrue 1 Daatter  
1 Daatter  
1 Søn  
1 par Huusfolck Huusarm
1 par ditto Huusarm, Manden formeedelst Armod tiener hos Niels Thommesen Green
Welb. Justitz Raad Lassen Toxvig    
Michel Toxwig og huustrue 1 Dreng  
1 huuskoene og daatter Huusarm
1 Inderste fattig og forarmet
Sl. Major Rantzous Frue Søbye    
Lars Søbye og Huustrue 1 Daatter 1 Dreng  
Sr. Paasche Fasterholt    
Jacob Andersen og Huustrue 1 pige  
1 Huusmand og Huustrue faar af de fattiges Korn
Bierre    
Christen Bierre og Huustrue 1 Daatter  
2 Sønner  
1 tienestepige  
Schivild    
Nicolaj Rasmussen og Huustrue hans Broder vanfør
1 Dreng  
1 pige  
Tronwig    
Jens Rasmussen og Huustrue 1 Daatter  
1 par Huusfolck Manden er Soldat og desuden Huusarm  
Christen Simmelkiær Arnborg Green    
Hans Rasmussen og Huustrue 1 pige  
Niels Thomesen og Huustrue 1 pige  
1 Inderste Aldrende og gl. og indtet kand fortiene
1 Karl som findes tilforn anført til Gl. Arnborg som een Huusmand Men Er huusarm med koene
Sl. Rasmus Schierlunds Encke udi Schierlund Holtum    
Peder Jørgensen og Huustrue 1 pige  
Michel Holtum og Huustrue har afstaaet een part af gaarden og Resten selv udi fæste, og afskilt fra Børnene    
Thomas Pedersen Holtum Thomas Pedersen og Huustrue Selveÿer af 4 tdr 3 skp 3 f. ½ Alb: er Skolemester efter Forordningen om skolehold udi Sognet ingen Karl Præsenterer Een Dragoner mæssig Hest
1 Stald  

Scharrild Præstegaard dend 15 Decbr. 1742 test: A. Bisted

    Oversigt