Lit. B N.20 C6tus 24 Skilling. Copie

1745

Jeg har Spurt Her Arnt Bisted har Addres.[seret] Sig til Stiftt Amtmanden om Moderation for hans anden Karl som skal være anført i de Fattiges tall, og derfor paastaar at blive gandske forskaanet, derom venter Jeg og deris Erklæring, Midlertid har Jeg ladet ham tilskrive hand maatte være Betenkt paa Bevis, Paa hvad maade denne er bleven Indskrevet iblandt de Fattige, om det er sked ved største Lods Ejere og Sognemændenes Samtykke? Item om hand findes saa svagelig eller gebrecklig, at hand icke kand fortiene sit Brød med Meer. Nest flittig hilsen forbl.[iver]

Stedse Deris Tienestvilligste tiener

            EndrupHolm d. 29 9br.[november] 1744.       C. Teilmann

Udskrift

                     Amonseiur     Peder Stephensen

              Monsieur     a Lunderups


Ovenstående tekst fortolket af Keld Westergaard Børgesen:

Jeg har [fore]spurgt herr Arnt Bisted om han har henvendt sig til stiftamtmanden om nedslag [i skattebeløbet] for hans ene karl, som skal være opført blandt de fattige, og [som] derfor påstår sig helt fritaget [for at betale folkeskat]. Jeg afventer deres erklæring herom. Imidlertid har jeg ladet ham [Bisted] tilskrive, at han må være forberedt på at [kunne] bevise på hvilken måde karlen er blevet opført blandt de fattige, om 1) det er sket med samtykke fra de største lodsejere og fra sognemændene, eller 2) om karlen [virkelig] findes så svagelig eller invalideret at han ikke kan ernære sig selv længere.

Endrup Holm den 29. november 1744.
C[hristian] Teilmann [justitsråd og amtmand over Lundenæs og Bøvling amter]


Oversigt