Oversigt     Næste

Lit. G. N20 C6tus 24 sk.

Mandtall for July Termin Folcke og Familie Skatt 1743 af Ikast Sogn

Eyere Gaarde og Stæder Contribuerende Huusmænd og Inderster Fattige som faar Almisse
1. Præstegaarden Præsten fri
Capellan og Hustrue
Aufls Karl
Anden Karl
1 Dreng
1 Amme
2 Piger
Stalden
formeenes at Een Karl og Stald efter Kongl. Allernaad Forord. at være fri for at holde Een Drag. Hest    
2. Nyegaard Eyeren Sl. Provstinde Brøndum Proustinden hendes Søn Hr. Morten Brøndum og Hustrue
1 Karl
1 pige
1 Stald
Formeenes og, efter Forord. for 1 Karl og Stald at være forskaaned for Dragon Hæste at holde    
3. Høyriis Eyeren Hr. Rosborg 1 Ladefoget
1 Huusholderske
2 andre Karle
Stalden
     
4. Bondgaard Eyer Hr. Hans Grimstrup ham Self og Hustrue
1 karl
1 pige
1 Stald
Mad. Sl. Svanholms boendes i samme huus i Bondgaard, har 1 pige    
Bøndergaardenes Eyer Nørlund      
  Mads Nørlund som sidder paa sin Aftægt holder 1 Pige    
  Niels Nørlund der samme steds har gaarden i fæste haver 2 Søner
1 Daatter
   
Palle Holde Uurgaard      
  Jacob Uhr 1 Pige    
  Oluf Uhr 1 Karl
1 Pige
   
Justitz Raad Lassen Remme      
  Christen Hansen 1 Karl Soldat
2 piger
   
  Neder Holde      
  Palle Holde 1 Karl
2 piger
hos sig Sin gl. Bedagede Moder  
  Ower Holde      
  Willads N: (?) 1 Søn
1 Daatter
   
  Grøde Bye      
  Christen Siig 1 pige Til Huuse hans gl. affældige Moder og hindis Daatter. Hans Glüchstad hans Huustrue som er meget svag og skrøbelig og intet kan fortiene. Een gl. Qvinde Appellone
Seign: Hr. Rosborg Christen Schoudahl 1 Daatter som er fæstemøe    
Justitz Raad Lassen Jens Svarregaard   hos ham er til huuse Mette Slot og Else Jacobsdatter Hvilke Begge faar Almisse
  Christen Jensen 1 Karl
2 piger
1 huusqvinde som tiener Encken i Legsgaard  
  Jens Olufsen 1 pige hos ham til huuse Matz Andersen som har i fæste ½ T. skyld  
  Mickel Grødes Encke 1 Søn
1 pige
til huuse Kiersten Madsdaatter Olle Buskes Hustrue  
  Søren Ifversen 1 Karl Soldat
1 pige
hos sig Sin gl. Moder som er svag og skrøbelig  
  Christen Olufsen som har 1 stæd i fæste tilligemed Jens Svaregaard   Til Huuse Else Sørensdaatter som er meget sygelig Maren Axelsdtr.Matz Brendgaards Hustrue som er svag og skrøbelig nyder Almisse
  Woye Bye      
  Jens Bierre 1 Søn Til Huuse gl. Bodil som faar Almisse
  Oluf Woye 1 Karl som er hans Søn
2 Døttre
Noch en fattig Encke med 3 smaae uopfødde Børn  
  Jacob Sørrensen 1 Søn    
  Jens Graversen 1 Pige    
  Bierre Peder Bierre   Til Huuse hos ham, hans koenes Moder  
Sl. Hoffgaards Encke i Horsens Ower Iisen Peder Skoudahl 1 Søn
1 Daatter
   
  Niels Over Iisen hos sig hans gl. Moer      
Juncker Linde paa Tandrup Sand      
  Laurids Sand hos sig hans Koenes udlevede Moder    
  Bøgeschou 1 Karl fra Tandrup som driver gaarden
1 pige
1 Stor Dreng er der af og til fra Tandrup
   
Jørgen Offesen Tyff Kiær      
Karl Hafve Encke 1 Søn
1 Daatter
   
  Neder Iisen      
  Matz Iisen 1 Mand fra et andet Sogn som Tiener ham
noch 1 pige
Til huuse Christen helstrup og Hustrue Karen Nielsdtt. som er svag Noch Stoere Peders Koene som faar Almisse
Justitz Raad Lassen Drantum      
  Peder Drantum 1 Søn
1 Daatter
Til Huuse Maren Rom som faar Almisse
  Store Toftlund Mette Andersdtr. 1 Søn
1 Daatter
   
  Lille Toftlund      
  Maren Pedersdaatter 1 Søn
1 Daatter
1 pige
   
  Funesbech      
  Anders Funesbech 1 pige
hos sig sin gl. Fader som i mange Aar icke har kundet gaae af Stæden? og hans Moder er Meget gammel
   
Maren Rasmusdaatter i Bording Lexgaard      
  Peder Lexgaard 1 Karl
hos sig Sin gl. affeldige Moder som Indtet kand fortiene
   
  Encken i Lexgaard 1 Søn
1 Karl
1 huusqde, som sidder Ellers til huuse hos Christen Jensen i Grøde, Nu tiener samme Encke hvilcket før er melt ved Christ. Jens. Navn(?) i Grøde
Oluf Larsen er hos hans Moder, som har 3 smaae, fattige Moderløse Børn og har Indtet at Hielpe dem med
 
Justitz Raad Lassen Bøgild      
  Jens Bøgild 1 Daatter    
Londenis tilhørende Hesselberg      
  Daniel Hesselberg 1 pige
har hos sig Sin gl. Skrøbel. Moder
hans gl. forældre, som er Begge ved Een Høye Alder, Moderen 84 Aar og faderen 70 Aar
 
Londenis Tilhørende Jørgen Hesselberg 1 pige    
  Overgaard      
  Søren Smed 1 Søn
1 pige
   
  af Schalmstang      
  Thomas Skalmstang har hos sig Sin gl. Moder og Broder    
  Ved Kirken      
  Degn og Hustrue      
  Pouel Torlund 1 Daatter    
  Encken ved Kirken Mette N. 1 Karl
1 Søn
Noch der hos hende hendes Mands Broder Peder N: som faar Sin ophold.
 
  Søren Sørensen har hos sig sin gl. Moder og gl. Kiersten Ifvers faar Almisse
  Suderbech      
  Christen Høyriis 1 pige
1 Dreng hvis Alder Jeg icke veed, efterdi hand er icke født her i Sognet
1 Karl af Bording som Tiener ham 2 Dage om Uggen
Til Huuse hos ham Een fattig Encke som har 3 faderløse Børn  
Justitz Raad Lassen Peder Skræder 1 Søn
1 Daatter
   
  Christen Vraae 1 Karl som tiener ham 2 Dage om Ugen
1 pige
   
Hr. Rosborg Øster Sudderbech      
Thyge Schophuus Sal. Christen Andersens Encke 1 Karl
1 Pige
   
  Peder Smed 1 Søn    
  Christen Ibsgaard   Til huuse Karen Jensdtr. som tiener Manden i Sommer  
Londenis Hagelskiær      
  Søren Hagelskiær 1 Karl
2 piger
1 Dreng
   
  Raunsvod      
  Jacob Raunsvod 1 Pige    
  Jens Christensen har fællig fæste med sin fader    
Londenis Olle Raunsvod 1 pige Til Huuse hans Moder  
  Jens Pedersen   til huuse Maren Lexgaard som er meget skrøbelig noch til huuse Karen Svends Daatter som nu tiener i Hagelskiær  
  Lyngholm      
  Jens Andersen 2 piger    
  Peder Lyngholm 1 Pige
noch 1 tieneste Dreng som har Bræck paa det Eene Øye
Hans gl. Moder hos ham og kand Indtet fortienne og Maren Christens daatter fattig og i sær stand.  
Proust Bering Juulsgaard      
  Thøger Juulsgaard 1 Pige
hos sig sin gamle skrøbel. Moder
   
  Gregers Juulsgaard 1 Pige Til Huuse Ide Juulsgaard og kun i sær stand og feil paa sit oyesiun.
  Mortensgaard      
  Mads Mortensgaard 1 Søn
1 Daatter
til huuse Ane Andersdtr.  
  Jens Østgaard har fællig fæste med sin Stif Søn Peder N. 1 pige    
Justitz Raad Lassen Olufsgaard      
  Knud Olufsen 1 Søn
1 Daatter
Til Huuse Povel Michelsen og Huustrue  
Hr. Rosborg Corporalgaard      
  Mads Bentzen 1 Søn    
  Envold 1 Søn    
Justitz Raad Lassen Smeegaard      
  Christen Smeegaard 1 Søn
1 Daatter
   
  Jens Smeegaard 1 pige    
  Tuulstrupgaard      
  Christen Pedersen 1 pige
hos ham hans gl. Fader som er skrøbelig og har Hemmelig Bræck
Til Huuse Anne Holdgaard som faar Almisse  
  Niels ibd.   Til Huuse Bennet som faar Almisse  
Justitz Raad Lassen Holdgaard      
  Peder Degn 1 Karl
1 Pige
Til Huuse Mads Christensens Huustrue som er fattig og har Smaae Børn  
  Niels Holdgaard 1 pige til huuse Maren Jensdtr. hun har 6 Smaa fattige Børn
  Tulstrup Peder Jensen   Til Huuse gl. Peder Fourholt og hands Daatter  
  Siigaard Mads Siigaard 1 Mand som tiener ham neml. Christen Molund
noch 1 pige
   
  Patuel Christen Patuel 1 Søn Til huuse hans gl. skrøbelige Moder  
  Matz Patuel har Een æld gl. Fader hos sig    
Rosborg Lassisgaard      
  Peder Lassisgaard 1 pige    
  Anders Lassisgaard 1 Daatter    
Justitz Raad Lassen Fourholt      
  Christen Graversen 1 pige    
  Oluf Fouerholt 1 Søn
1 Daatter
   
  Christen Vestergaard 1 Dreng
1 Pige
noch hos ham sin gl. Moder
Til Huuse Kiersten Juulsgaard som er fattig og har indtet  
  Niels Østergaard 1 Pige Til huuse Maren Hansdtr og Michel Fourholt samt Christen Fiin smed med hustrue og Blinde Daatter som faar Almisse.     som faar Almisse
  Heegaard      
  Niels Christensen har hos sig sin Koenes Moder
1 Mand lille hans som tiener ham nogle Dage i Uggen
   
Justitz Raad Lassen Linneberg      
  Knud Linneberg 1 Pige
hos Sig sin gl.Moder som er Meget svag og skrøbelig og fattes Undertiiden paa Santzen
  Til huuse 1 Mand med hans Huustrue som Længe har været Soldat og meener sig derfor at være forskaanet
Dette Mandtall saa vidt Muligt var, efter nøyeste efterspørsel og Angivelse, at være rigtig testerer:
Ikast Præstegaard dend 20de Juny 1743       S. J. Bagge    

    Oversigt     Næste