Lit. K   -   N 20 C6tus 24 skl. Copie
Den Høylofl. Rendte Camritz Begangne Resolution af Dato 3die Decbr. 1703
Paa Een til Offlheden(?) Indgiven Memorial
Resolution

1. Hvor findes Sønnerne, at have fæste, deris forældres Gaarde og Dim virckelig i Brug haver, og der-for sig for Folckeskatens Betalling, frieholdes, Bør forældrene derimod ansees som Indsiddere, saafremt, de self Ingen Gaard Boel eller Huuse i fæste haver, Een deel unge karle som gaar u-gift, hjemme hos deris forældre, hvilket Ingenlunde for deris Hosbonde, maa betale foldkeskatt, Enddog Ieg ogsaa derpaa har Høylofl. Cammer-Collegie Resolutioner at de Bør Svare deris folckeskatt Ellers forældrene at ansees Som Inderster.
Rigtig Copie af Originalen som hos mig til alles efterretning, findes i Behold Testerer Ieg under min Haand. Holstebroe den 1. May 1713 Niels Thomasen Fyhd

2. Kongl. Mayts Regimentz skriver. Hr. Søren Hacksen
Hvad angaar deri Melder, at Eendeel Præster ved deris Mandtaller jo Lenger jo Meere skal søge at befrie Eendeel Inderster som skal have Baade kiør og faar, for Personalskattens Betaling og det for-medelst de, efter Præstens foregivende skal være gammel, at hvercken Alderdom eller Svaghed, befrier nogen for deslige skatters Betaling, medmindre de derhos ere fattige og Uformuende, og af des Aarsage ej kand fortiene Noget, hvorfor Præstens Mandtaler i slig fald, og hvor de icke kommer over Eens med Sandhed ey ere at Reflectere paa, Gud Befallet af Deris velvillige
N. Krag, Holstein, I. Worm, N. Leth, Weyse, P. Rasmussen, M. Thomsen, Bornemann

Rente Cammeret den 10. Febr. Ao 1711

3. Kongl. Majts Regimentz Skriver Hr. Sørren Hacxsen
Dend udi Eders Skrivelse af 10de hujus andmelte Besværing over Eendeel Præster Som udi deris Indgifne Mandtaller til famillie og folckskattens oppebørsel, af Ryttergodset skal have udladt Eendeel af Rytter-godsit Bøndernis tienest folck og Andteignet de for fattige, som icke saaledis Befindes hvorover Amt-manden skal Nægte Execution paa Saadanne af Mandtallet udladt og for fattige antegnede Personer, da som dend om Consumptionen Allernaadigst udgangne forordning, udi det 3 Cap. 4 Articul dicterer hvad Straf, de Præster skal Betale som nogen af deris Mandtaller Imod Forordningen udeluckte, vrang-lig angiver, Eller i andre Maader sig dermed fordrer Samt udi det 11 Capt. 10 Art. hvorleedes og til hvad Rett ald Consumptions Sviig, skal Betalis og udføris, saa haver og dermed at holde Eder Høyst Bem. Kongl. Consumptions forordning Allerunderdanigst og Velbørlig Efterrettelig. Gud Befallet af Eders Velvilligste
I Worm, M. Krag, M. Leth, P. Rasmussen, H. Justsen
Rente Cammeret den 3die Novbr: 1711
At foranskrefne er Conform med originalen Testerer Søren Hacksen

 


Lit. L   -   N. 20 C6tus 24 skl. Copie
af de Høye Herrers ved Rendte Cammeret deris Naadigste Resolution

1. Saa Lenge Bøndernes Sønner eller andre tieneste Karle paa Landet, som foregiver at have fæstet noget stæd eller Anpart udi Een gaard, icke, fra forældrene eller Bønderne som ret udi Huusholdning som Jordens drift og Aufling er Separeret, og Selv virckelig holder Dug og Disk, kand de icke for folck skatt vorde forskaanet, Men Bør samme som Bønder tieneste Karle at svare efter Consumptions for-ordningens 3 Capt. 1 Art.

2. Er Bønderne som gandske haver afstaaet deris gaarde, endten til deris Sønner eller andre Bønder Karle og sig siden hos dennem opholder, ansees som Inderster, med Mindre, de er saa gl. og Svage at de Intet kunde fortiene, Ey Heller Begiere Nogen Gaard eller Huus at Antage, da de efter Bemte. forord-nings 3die Cap. 1 Articul for Inderste skatten Blifver forskaanet.

Dersom dislige Huusmænd icke svarer med afgift og Arbeide til Proprietairen som gaarden tilhører, Men Allene Leje af huuset til Bonden paa hvis paaboende Gaards Grund det er Opbygt, Bør at ansees som Inderster, Mens Ellers icke. Datum Kongl. Mayst Rente Cammer dend 26. Octbr. 1715

Adler, Worm, H. Ochsen, Rasmussen, Meyer, Borneman, H. Justsen / C. Rosenberg
Conform med Originalen Testerer Lauridtc Christensen Tolstrup

Bøfjling Degnebolig den 18de Juny 1725

 


Lit. M   -   No 20 C6tus 24 skl. Copie

Af Een til Deris Excellence Høyvelbaarne Elsk: Geheime Raad Stift Befalingsmand og Amtmand Christiann Carl von Gabell indgiven Memorial med hans derpaa tegnede Resolution saa vidt den 2den Post Angaar.
2det findes Mangfoldige Stæder i Amtet som Mandtallene udviiser, hvor Sønnerne, ja somme Stæder Døttrene som sidde i fællig med forældrene, der ere stærke og friske folk, forviise fæstebreve og derved ej Alleene søge Befrielse for Folckeskatten, men Karle ere endog under den skin undgaar hans Majts tieneste ved Land Militair. Mens naar derimod Consumptions forordningen samt høylofl Rente Cammer Collegie Resolutioner af 25. Decbr. 1703 og 10. Febr. 1711 hvoraf Copie følger eftersoms vil Jeg underdanigst formode Naadige Herre finder billigt at endten Børnene bør svare folckeskat eller forældre-ne Inderste Skat med mindre de ere conditionerede saaleedis at de for Alderdom og Svaghed indtet kand fortienne, da det er langt fra Jeg noget af dem prætenderer.
Naar forældrene haver af Staaet deris Gaards part til Een af deris Børn som der paa haver Lovlig fæste, men forældrene og den fæstende dog ere i fællig, og med hver Andre søger dug og disk, saa Bør den fæstende, saa fremt hand icke mere Aldeelis forestaar Gaarden og dends drift Svare Folckeskatt efter forordningen, hvorimod Forældrene befries for Indersteskatt, saa vidt den Allernaadigste forordnings 3die Cap. 1 Art. paabyder. Naar de icke ere saa gamle og svage, at de jo noget foruden deris Aftægt kand for-tiene, og de ej heller ere fattige og u formuende, hvilket Præsterne herefter udi deris Mandtaller forklar-ligen og saaleedes som de agter at tilsvare bør anføre.
At dette er Ligelydende tilstaar Lunderup d. 21. Aug. 1743 P. Stephensen

Tilbage til Oversigt