Forrige     Oversigt     Næste

   

Litr. N. No 20 C6tus 24 sk - 1745

 
Mandtall for January Termin 1743 Familie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner
 
Proprietariare Huusbonden og Almuen i Almindelighed, som skal Betale og være Ansvarlig til Skatten Børn, familie, Tienestefolk, fælligfæstere, Inderster og Stalde hvoraf Skatten betales Fattige, Vandføre og de som formedlest Alderdom icke kand fortiene noget
Snejberg Sogn
Velb. Niels Linde 1 / Tanderup - Besidder icke self gaarden 1 Ridefoget Christian Broe....
1 Ladefoget Jens
1 Huusholderske Karen
2 Rytere Christian og Christen
1 Staldkarl Fri tillige med Stalden
[Iflg. senere lister hedder ridefogeden Broeholt]
2 / Præstegaarden Præstens Huustrue
1 Karl Søren.
1 dreng Lars
2 piger Maren og Anne
1 Amme Mette
Aflskarlen og Stalden fri
 
3 / Self Eyer - Vides Ingen Uden af gl. herritzskriver Mindsteds Encke, 1 Karl 1 pige Christen og Else Marie og Stalden formodes formedlest sin Store Fattigdom, da alt det hun ejer er behæftet, at vorde fri.  
4 / Møller - Ingen    
Søren Hendrichsen i Tiøring 5 / Degnen - og hustrue har et Stæd i Fæste 1 pige Johanne Maren Korshøy gl. og Svag, kand Næppe fortiene Brødet
6 / Haandværksfolk - Ingen    
7 / Fæste Bønder    
Velb. Niels Linde Snejberg Bye    
Østergaard 1 pige Mette I Mahuus Anders Mortens. Hustrue i Armod. gl. Christen Østergd. og Huustrue underholdes af deres Søn. Maren Pedersdatter i Mahuus kand ej fortiene Brødet
Lars Christensens Søn Jens 1 Karl Knud
1 Pige Mette
Lars Christensen og en verkbruden Søn er Benbruden nyder ophold hos den anden Søn Jens, Karen Jørgensdatter ibd. vanfør
Peder Pedersen og Huustrue Ingen  
Peder Jacobs. Og Huust. 1 Karl Jacob
1 Pige Maren
 
Endvold og Huustr. Ingen Nyder ophold hos Børnene Maren Sørrensdaatter gl. og svag
Christen Pedersen og Hustr. Ingen  
Anders Christensen hans Søn 1 pige Karen Brogaard  
Christen Klitzgaard 1 Søn Christen
1 Daatter Maren
Maren Nielsdaatt. underholdes i sin høie alderdom af sin Søn
Dynes Jacobsen 1 pige Anne  
Voldborg 2 piger Mette og Ane Rytter
1 Inderste Margrete
 
Herritzfogden og Huustrue 1 Karl Christen
1 pige Anne
Hans broder Hendrick Busk Skræder
 
Neder Amtrup    
Gravers Nielsen og Huustr. 1 Karl Lauridz
1 pige Karen
Niels Graversen og Huustrue underholdes af deres Bør(n)
Over Amtrup    
Anders Nielsen 1 Karl Christen
1 pige Anne
Niels Kiær og Hust. Gl. og Døv underholdes af deres Søn
Toustrup    
Christen Pedersen 1 Karl Anders
1 pige Maren
Karen Thomasdtr. Inderste
Peder Christensen og Hust. Nyder ophold af deres Søn
Volsgaard    
Jens Dynesen og Huust. 1 Dreng Knud  
Lars ibd. og Huustr. Ingen  
Kiær    
Peder Troelsen og Huust. 1 Søn Mickel  
Mads Albeck 2 Karle Bod og Christen.
1 pige Anne
Hans Koenes Moder Anne Bodsdaatter i Høy Alderdom
Foenvad    
Jørgen og Huustr. 1 pige Margrethe  
Jens ibd. 1 pige Maren  
Synder Helstrup    
Jens Olufsen og Huustr. 1 Pige Mette.
1 Soldats Hustrue
1 dreng
Maren Thye i Høy Alderdom
Sinddinggaards goeds Majorinde Rantzou Toustrup    
Peder Jensen og Huust. Ingen Jens Pedersen og Hustrue underholdes af deres Børn
Haunstrup    
Jens Andersen og Huust. 1 pige Johanne Anders Sveningsen nyder i sin Alderdom ophold hos sine Børn
Jørgen ibd og Huustr. 1 Karl Peder Johanne Madsdtt. opholdes og i sin fattigdom af sine Børn
Lauridz Jensen Hundkiær 1 Syster Kiersten Jens Hundkiær og Huustrue opholdes i deres svaghed af deres Børn
Jens Munckgd. og Huust. 1 Karl Christen
1 Pige Karen
 
Ove i Snejb. Bye og Huustrue Ingen Karen Ovesdtr. gl. svag og fattig
Herningsholms gods Justits Raad Larsen Hendrick i lille Ørskou og Huustrue 1 Pige Sophie Bertel og Huust. Underholdes af deres Børn
Oluf Christensen i Store Ørskou og Huust. 1 Pige Anne Christen Andersen opholdes i sin alderdom af Sin daatter Lille Søren Ørskou og Huust. i Største Armod og Fattigdom
Stor Ørskou    
Niels Kragelund ibd. og Huustrue Ingen Maren Pedersdatt. Formedelst Fattigdom nyder ophold hos sine Børn En afdanket Soldat Jens Ulfborg og Huust. i Yderste Armod
Peder Busk ibd. Og Huustr. 1 pige Maren  
Adser og Huustr. Ingen  
Anders Sørrensen og Hust. i et fæste Huus 1 Søn Brusten
1 Daatter Karen
 
Christen Jensen i Helstrup og Huustr. 1 Dreng Christian
1 pige Maren
 
Jens Niels. i Lund Mølle og Hustrue 1 pige Kiersten  
Lars i Bassumg. og Hustrue 1 pige Zidsel  
Thue ibd. Og Huustr. Ingen Hans Koenes Moder vandfør og for svagheds skyld opholdes af sin Daatter.
Londenæs Gods Peder Næstholt 1 Karl Mickel
2 piger Johanne og Kirsten
Lauritz Dum og Døv
Mette Jensdaatter Enken i Helstrup 1 pige Appelone Barbara med 1 Blind Barn Appelone Lauridzdter og Maren Jammer alle meget fattige og svage
Christen Henrichsen og Huustr. Ingen Else Pedersdatter meget gl. og Sengeliggende
Jens Ifversens Encke 1 Karl Mads
1 pige Anne
Lang Zidsel i Spandberg med stor Armod
Knud Nielsen Ingen  
Niels Peitersen Ingen Hans Moder Abild Nyder for fattigdom ophold hos Sønen
Dynes Møll 1 pige Zidsel  
Strøe gods ligger til Maren Schielund i Brand Sogn Christen Studsgaard og Huust. 1 Afdank. Soldat Jens
1 pige Mette
 
Peder i Giessumgaard 1 pige Mette Greis Volsgaard og Huustrue i Største armod og Elendighed Christen Thommesen og Huust. gl. og fattig
Lauridz Kiærsgd. i Kiøbenhafn Jens Kiærsgaard og Hustrue 1 dreng Jeppe
1 Pige Zidsel
 
Jesper Adstrup i Kbhfn. Christen Jespersen i Snejb. Bye og Hustr. 1 Karl Niels
1 pige Kirsten
 
Niels Jacobsen i Gallehuus og Hustr. Ingen Christen Degnebolig tienende heritzfogden, Hans hustrue i yderste Armod
Christen Skarrild Ingen  

 
Tiøring Sogn
  1/ Ørren Hoved Sædegaard    
Mathias Jacob Nielsen og Huustr. 1 Karl Povel og Stalden fri
1 pige Anne
1 Rygter Niels
 
Ørrenhoved Boliger    
Christen Thomesen og Huust. i Vester Bialderbeck Ingen  
Søren Jepsen og Huust. i Øster Bialderbeck Ingen Anne Remme meget fattig
Christen Jacobs. og Huustrue i Frøsig Ingen  
Peder Kortborg 1 pige Johanne  
Jesper Bertelsen og Huustrue Ingen uden 1 liden fattig og skrøbelig pige Barn Maren  
2 / Self Ejer, Møllere og haandvercksfolck Ingen som efter Forordningen bør svare skatt  
3 / fæstebønder    
Hernings Holms gods Christen Vendelboe og Huustrue Ingen  
Hans og Hustrue Ingen  
Troels og Hustrue Ingen  
Anders Skytte og huustr. 1 pige Johanne Jens Pedersen sadt fra sin Gaard Brusten og Svag, Appelone som holder Huus for ham fattig
Michel Hansen og Huust. 1 pige Johanne  
Lauridz Vendelboe 1 pige Mette  
Jon og Huustrue Ingen  
Jep og Hustrue i fæste og gadehuus Ingen Povel Madsen fattig og kand Indtet fortiene
Londenæs gods Tiøring Bye    
Jens Madsen Østergaard og Huustrue Ingen Hans Moder Bodil Michelsdaatter og Anne Nielsdaatter meget fattige og Eldgamle
Christen Syndergaard og Huustrue Ingen Christen Kragelund og Huustrue fattige og Betlefærdige
Jens Vemb og Huustrue 1 pige Inger
Maren Thomasdt. 1 Inderste
Else Degn meget fattig. Baltzer og huust. Een Meget fattig Vadmelsskræd. 1 Daatter Zidsel som opvarter sin svage Moder
Christen Broegaard og huustrue 1 pige Anne Marie Johanne Olufsd. meget gl.
Niels Broegd. og Huustrue Ingen  
Jens Dynesen 1 pige Mætte Hans Kones Moder Nyder ophold hos sin daatter
Christen Nørgaard og Huustrue Ingen Hans Moder Anne Gravrdt. Sengeliggende af Alderdom
Thomas Povlsgaard og Huustrue 1 pige Christense Sørren Nørgaard og Huustrue Betlefærdig
Laurs Jacobsen og Huustrue 1 pige Johanne  
Jens Madsen og Huustrue Ingen  
Jens Larsens Encke i Øster Sivebeck 1 pige Karen  
Jens Madsen i Øster Sivebeck 1 pige Helvig  
Christen Jensen og Hustr. 1 karl Oluf Sølle Jens hans Broder
Seqræstret gods Lars Pedersen i Vester Sivebeck Skolehold. 1 Dreng Povel
1 Pige Johanne
som efter Instruxen 22 art. Befries
Hans Moder Maren Larsdttr. Æld gl. og svag Jens Povelsen og Huustrue i yderste Armod og fattigdom
Sindding gaards gods Christen Dahlgaard og Huustrue 1 daatter Kiersten  
Christopher og Huust. Ingen Margrethe formedlest fattigdom nyder ophold hos sine Børn
Jens Jensen og Huustrue 1 dreng Jens
Inderste Søren Hendrichsen
1 søn Lars
1 Daatter Anne
 
At dette er Saaledes rigtig efter Eenhvers Angivelse og Nøyeste undersøgning Test:
Giødstrup Præstegaard dend 6te Decbr. 1742 Otte Lasson

    Forrige     Oversigt     Næste